osho713

27 tekstów – auto­rem jest osho713.

Głupi teatr.

Sądząc, że postępu­jesz głupio obar­czasz się często nie swoją od­po­wie­dzial­nością. Nikt nie py­ta głup­ca, dlacze­go postąpił głupio, tyl­ko dzieli się szy­der­stwem, które ogólnie przyjęte za do­puszczal­ne szu­ka zro­zumienia dla włas­nej nief­ra­sob­li­wości. Głupie, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2013, 17:02

To, cze­go się boisz nie jest tym, kim jesteś 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 grudnia 2013, 22:04

Potęga zachwytu.

Przyk­le­jeni do zewnętrznych prze­jawów for­my (te­go, co chwy­tasz ja­ko ma­terial­ne) zaczy­namy od­da­lać się od siebie, nie siebie nawza­jem(choć również), lecz siebie od środ­ka. Nie siebie or­ga­niczne­go, ale od siebie ducho­wego. Gdy kierujesz [...] — czytaj całość

felieton • 16 stycznia 2013, 22:25

Motywacja - miłość.

"Kiedy kochasz, ciebie nie może być - może być tyl­ko miłość, tyl­ko kocha­nie. Stań się kocha­niem." Osho
Staję się tym, kim chcę być, jes­tem ogar­nięty, prze­pełniony dob­ry­mi uczu­ciami, swo­bodą, wol­nością i lek­kością - [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2012, 22:40

Jes­tem zmie­sza­ny, od zamętu spieniony do gra­nic możli­wości...szu­kam wyjścia, nie znaj­duję, pu­kam do drzwi, ot­wieram...i stoję nad ur­wiskiem. Ur­wało mi łeb prze­kona­nia nad sen­sem codzien­ności; byłem sam, jes­tem sam i umrę w samotności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 listopada 2012, 22:38

Pamiętnik samobójcy - literacka noc Dzień 3. - noc przed pożegnaniem.

Jes­tem po­godzo­ny, os­ta­teczna me­dytac­ja, spokój. Myślałem, że więcej cier­pienia mi to spra­wi, a jed­nak czuję tyl­ko ulgę. Nie zos­ta­wiam po so­bie nic, ni­komu już nie będę ciężarem i nikt mnie już nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 30 października 2012, 06:52

Pamiętnik samobójcy - literacka noc 4 i prawie 3 - miłość

Na­pisałem 10 439 słów w moim pa­miętni­ku, te­raz do­daję no­we.

Dzień 4. - dal­szy ciąg o miłości.

Człowiek Tao jest wszędzie, choć sa­mo pojęcie nic nie znaczy, a znaczeń może mieć ty­siące. Dlatego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 października 2012, 07:17

Pamiętnik samobójcy - literacka noc 6 i ledwie 5.

Dzień 6.

Dry­fuję po oceanie umysłu, jes­tem roz­bitkiem płynącym na trat­wie sza­leństwa. Dźwięki, światła, za­pachy, które mnie otaczają niez­mien­nie stają się moim przek­leństwem. Wszys­tko, cze­go się dot­knę pachnie me­talicznie i tak sa­mo uraża, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 października 2012, 06:40

Następna strona 1 2 3 4

osho713

Zeszyty
  • Nowy światopogląd – Bez zaan­gażowa­nia nie można, ale z zewnątrz wszys­tko wygląda le­piej...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz